منو
کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

اجرای کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه می گردد.

در ساختار این محصول از نوعی عامل شیمیایی آلی استفاده گردیده که موجب هدایت الکتریسیته ساکن از سطح روکش به منابع تخلیه الکتریسیته ساکن (چاه ارت) می گردد.

در حقیقت با اتصال این محصول به چاه ارت با روشی خاص موجب خاصیت انتی استاتیک شدن این محصول میگردد.

برای اینک خصوصیات مکانیکی و برجسته این محصول بارز تر باشد، امکان بکارگیری محصول، در پوشش کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن در آن بسیار حائز اهمیت می¬باشد، میسر است.

مقاومت حـرارتی، شیمیائی و مکانیکـی مطلوب این محصول، از دیگر خصوصیات برجستـه آن می باشد.

در ساختار این محصول , شرکت کفپوش صنعت آریا از هیچگونه حلال و رقیق کننده غیر واکنش گرا استفاده نگردیده و همین امر موجب میگردد که کیفیت محصول در دراز مدت ثابت باقی بماند.

موارد مصرف اپوکسی آنتی استاتیک

روکش کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن و جریان های الکتریکی از سطح بسیار حائز اهمیت می باشد شامل:

1.روکش کف اطاقهای عمل و ریکاوری بیمارستان ها

2.اتاقهای کامپیوتر

3.اتاق محتوی تجهیزات برق

4.اتاقهای تمیز (Clean Room) کارخانجات ، صنایع نظامی ، کارخانجاتی که با مواد قابل احتراق سروکار دارند 

5.آزمایشگاه های الکترونیک و اندازه گیری دقیق و . . .

ویژگی های فیزیکی کفپوش اپوکسی انتی استاتیک:

- زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت و استحکام : 25 روز
- حداقل دمای پخت C 10
- حداکثر دمای پخت C 40
- عمر نگهداری در انبار : یکسال

خواص فیزیکی و ظاهری کفپوش آنتی استاتیک

- شکل ظاهری : مایع غلیظ
- رنگ : به رنگ دلخواه
- ویسکوزیته ( 25 C) ترکیبی محصول : Centipoise1680
- وزن مخصوص ( دانسیته ) ترکیبی محصول : 1.55 gr/cm3
- نسبت ترکیب وزنی رزین اپوکسی : 100 واحد
- هاردنر اپوکسی : 23 واحد
- نسبت ترکیب حجمی رزین اپوکسی : 100 واحد
- هاردنر اپوکسی : 23 واحد
- زمان ترکیب دو جزء 3 دقیقه
- عمر مصرف ( 25 C) 50 دقیقه
- زمان ژل شدن) ( 25 C 60 دقیقه
- زمان خشک شدن ) ( 25 C 125 دقیقه

خصوصیات مکانیکی کفپوش آنتی استاتیک

- مقاومت فشاری حداقل 814 Kg/cm2 ASTM D695M
- مقاومت خمشی 414 Kg/cm2 ASTM D790M
- استحکام کششی حداقل 258 Kg/cm2 ASTM D638M
- سختی حداقل 85 Shore D ASTM D2240
- مقاومت ضربه ای حداقل 2.6 KJ/m2 ASTM D256

خواص الکتریکی و حرارتی کفپوش آنتی استاتیک

- مقاومت الکتریکی حجمی حداکثر 3 10Ohm.cm ISO 2882
- مقاومت الکتریکی سطحی حداکثر 10 – 10 Ohm ISO 2882
- ثابت دی الکتریک حدکثر -- ASTM D150
- مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی( H.D.T) حداکثر 50 C ASTM D648
- مقاومت حرارتی عملی حداکثر 70 C

کاربردهای فراوان کفپوش آنتی استاتیک : 

کاربرد آنتی استاتیک در اتاق عمل بیمارستان

کاربرد آنتی استاتیک دراتاق کامپیوتر.

کاربرد آنتی استاتیک دراتاق‌های مراکز مخابراتی.

کاربرد آنتی استاتیک دراتاق‌های محتوی تجهیزات برقی.

کاربرد آنتی استاتیک در کارخانجاتی که با مواد قابل احتراق سروکار دارند.

کاربرد آنتی استاتیک در اتاق‌های تمیز.

کاربرد آنتی استاتیک در آزمایشگاه‌های الکترونیک واندازه گیری دقیق.

کاربرد آنتی استاتیک در اتاق‌های اختلاط رنگ.

کاربرد آنتی استاتیک در اتاق‌های مرکز کنترل.

کاربرد آنتی استاتیک در صنایع نظامی.

کاربرد آنتی استاتیک در صنایع مخابراتی.

کاربرد آنتی استاتیک در صنایع الکترونیکی.

کاربرد آنتی استاتیک در صنایع رنگ سازی.

کاربرد آنتی استاتیک در صنایع خودرو سازی.

کاربرد آنتی استاتیک در صنایع پتروشیمی.

کاربرد آنتی استاتیک در صنایع داروئی و بیمارستانی.

کاربرد آنتی استاتیک در صنایع حساس به بار الکتریسته ساکن.

سایر موارد