اجرای کاشی کاری و سرامیک کاری ضد اسید

ملات ضد اسیدی KA 700

ملاتی ضد اسیدی بر پایه سیلیکات پتاسیم همراه با مواد نگهدارنده در برابر خورندگی اسیدی می باشد . که در محل های در معرض تماس با کلیه اسیدهای قوی ( به استثناء اسید فلوئیدریک ) دمای بالا شستشوی ملایم با آب و همچنین مایعات قلیایی ضعیف ، مقاومت خوبی دارد .
( ثبوت ملات ضداسیدKA 700 در مقابل مواد شیمیایی مختلف در جدول شماره 1 ضمیمه می باشد . )

– مشخصات ظاهری ملات :

ملات KA 700 دو جزئی و بصورت پودر مایع می باشد که با نسبت 1 واحد وزنی مایع و 3 واحد وزنی پـودر با هم مخلوط می گردد . در صورتی که ملات با غلظت کمتر مورد نیاز باشد میتوان نسبت پودر به مایع را به تناسب غلظت مورد نیاز کاهش داد تا ملات روان تر تهیه گردد . لذا نسبت مصرف کمتر از 5/2 قسمت پودر به یک قسمت مایع مجاز نمی باشد .
از آب بعنوان حلال برای پاک کردن سطوح کار از ملات ضداسید قبل از خشک شدن کامل میتوان بهره برد .


– POT LIFE زمان سفت شدن ملات :

مدت زمان سفت شدن ملات KA 700 با دمای محیط 23 درجه حدود 35 دقیقه می باشد ، کاهش و یا افزایش دمای مذکور در سرعت عمل POT LIFE مؤثر می یاشد .

– CURING TIME زمان گیرایی و بهره برداری :

از سطوح کاشی شده با ملات KA 700 پس از 48 ساعت میتوان استفاده کرد ، اما جهت بهره برداری از این سطوح در مقابل مواد شیمیایی می بایستی 8 روز به آن زمان داد .
لازم به ذکر است که ملات فوق ، خواص شیمیایی خود را پس از 28 روز از تاریخ نصب کاشی و یا آجر ضد اسیدی بطور کامل بدست می آورد .


– KA 700 را میتوان در مورد زیر به کار گرفت :

از ملات ضداسیدی KA 700می توان در مخازن ، کانالها و حوضچه هایی که در معرض اسیدهای مختلف و یا بخارات اسیدی قرار دارند مانند : اتاقهای باطری ، سالن های تولید و نگهداری اسید ، نیروگـاهها ، پتروشیـمی ها صـنایع لبنی ، سالن های آبکاری و … بهره برد .


– انبارداری ملات KA700 :

پودر ضد اسیدی KA700 در صورت نگهداری در انبار سقف به مدت نامحدود قابل نگهداری می باشد ، مایع ضداسید700 KA را نیز ( در صورت عدم نگهداری آن در دمای کمتر oc5 درجه سانتیگراد و جلوگیری از یخ زدگی می توان بصورت نامحدود نگهداری گردد .

تذکر : بهتر است در صورت نگهداری طولانی مدت مایع ضداسید در ظرف حاوی مایع بخوبی میکس گردد .


– ملات ضداسیدی KA700

جهت نصب و بندکشی و آجرهای ضداسیدی
ملات ضداسیدی KA700 دو جزئی و بر پایه سیلیکات پتاسیم و هاردنر ضداسیدی مخصوص می باشد . از این ملات در نصب و بندکشی کاشی های ضداسیدی در محلهایی که در معرض مقابله با مایعات اسیدی قوی ، دمای بالا ، شستشو ملایم با آب و مقابله با مایعات قلیایی ضعیف مطرح باشد ، استفاده می گردد .
ملات KA700در محیطهای قلیایی ضعیف تا دمای 900 درجه سانتیگراد مقاوم می باشد .
ملات KA700 در مقابل کلیه اسیدهای قوی ( باستثنای اسیدفلوئیدریک ) و همچنین محیطهای خنثی ( شستشو با آب ) مقاوم می باشد .

– نحوه کاربرد ملات ضداسیدی KA700

ملات فوق بصورت دوجزئی ( مایع و پودر ) مورد استفاده قرار می گیرد نسبت اختلاط این ملات 1 به 3 می باشد .

ملات KA700روی

مشاوره رایگان - کلیک کنید