کفپوش آشیانه هواپیما

کفپوش صنایع هوایی و خودرو سازی

صنایع هوایی وصنایع  خودرو سازی بصورت ذاتی از جمله صنایع پر ترافیک می باشد و به تبع کفپوش مورد استفاده در این صنایع می بایست طوری طراحی وفرموله بشودکه در شرایط بهربرداری دچار مشکل نگردد.   کفپوش صنایع هوایی و خودرو سازی،کفپوشی زیبا , مقاوم در برابرسایش و فرسودگی و یکی از سیستم های صنعتی و نیز دکوراتیو پر ترافیک شرکت مهندسی کفپوش صنعت آریا می باشد. کفپوش صنایع هوایی و خودرو سازی به دلیل برخی قابلیت ها خاصی که دارد در صنایع دیگر نظیر صنعت حمل ونقل، ترمینال های صنعتی، سالن نمایشگاه ها، ایستگاه های راه آهن و مترو، تعمیر گاه های تخصصی خودرو و دیگر تاسیسات و مکانهایی است که تردد در آنها نا محدود می باشد نیز مورد توجه واستفاده قرار می گیرد.

یکی ازدلایل استفاده از کفپوش اپوکسی صنایع هوایی و خودرو سازی، ویژگی مقاوم بودن به حلالهای خاص مصرفی داراین صنایع می باشد. ازهواپیما گرفته، قطار ها، اتومبیل ها، موتور سیکلت ها و … همه نوع وسایل نیاز به مراقبت منظم دارند و این به معنی ایجاد فراوانی گریس، روغن، سوخت و حلال ها در محیط می باشد . بدون سیستم کفپوش مناسب، خلل و فرج موجود در سطوح بتنی در صنایع هوایی و خودرو سازی امکان جذب مواد شیمیایی را داشته و آلودگی دائمی و ثابت را ایجاد کرده و تهدیدی است برای به مخاطره کشیدن امنیت . بدین خاطر است که سیستم های کفپوش صنایع هوایی و خودرو سازی ضد لغزندگی و ضد جذب آلودگی شرکت مهندسی کفپوش صنعت آریا در بسیاری از محیط ها عمومیت دارند.

دلایل استفاده کفپوش آشیانه هواپیما

یکی از دلایل استفاده از کفپوش آشیانه هواپیما، ویژگی مقاوم بودن به حلال‌های خاص مصرفی در این صنایع است. از هواپیما گرفته تا قطارها، اتومبیل‌ها، موتورسیکلت‌ها و … همه نوع وسایل نیاز به مراقبت منظم دارند و این به معنی ایجاد فراوانی گریس، روغن، سوخت و حلال‌ها در محیط می باشد .

بدون سیستم کفپوش مناسب، خلل و فرج موجود در سطوح بتنی در صنایع هوایی امکان جذب مواد شیمیایی را داشته و آلودگی دائمی و ثابت را ایجاد کرده و تهدیدی است برای به مخاطره کشیدن امنیت .
 به این خاطر است که سیستم‌های کفپوش آشیانه هواپیما ضد لغزندگی و ضد جذب آلودگی شرکت مهندسی کفپوش صنعت آریا در بسیاری از محیط‌ها عمومیت دارند
 

مشاوره رایگان - کلیک کنید