چسب کاشی ضد اسید

محصول ADETILE-S ، یک چسب خمیری دوجزئی با بنیان سیلیکاتی  است که به صورت دو جزیی بدون حلال عرضه می شود. این محصول، برای نصب انواع کاشی، سرامیک ، انواع سنگ ساختمانی بر روی سطوح افقی و عمودی ساختمان (کف)، تسطیح و تراز  (ﺑﺘﻦ ، ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳیﻤﺎن ، کﺎﺷی ﻫـﺎی ﻟﻌـﺎب دار و ﺑﺪون ﻟﻌﺎب و یﺎ ﭼﻮب ﻫﺎی ﻋﻤﻞ آوری ﺷﺪه ) ودر مناطقی که احتمال خوردگی اسیدی وجود دارد به کار می رود.  این محصول دارای کارپذیری بالا، زمان کارپذیری مناسب، بدون انقباض و باعث بهبود پارامتر های مکانیکی و مقاومتی بتن می گردد.
این محصول خمیری دو جزئی ،  شامل رزین اپوکسی جزء (A) ، سخت کننده  خمیری (جزء (B ، است  . واکنش شیمیائی رزین اپوکسی  ، با سخت کننده های مناسب ، موجب سخت شدن و کسب مقاومت می شود . حضور پر کننده های معدنی مناسب موجود در اجزاء خمیری شکل، ویژگی های خاصی را برای این محصول تامین می نماید

موارد کاربرد چسب کاشی ضد اسید

• نصب کاشی ، سرامیک ، انواع سنگ های ساختمانی (طبیعی و مصنوعی ) در سطوح افقی و برای جلوگیری از خوردگی در محیطهای اسیدی
• نصب کاشی ، سرامیک و .. در اﺳـﺘﺨﺮ و یـﺎ ﻣﺤـیﻂ ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ : کﺸﺘﺎرﮔﺎه ، ﺣﻤﺎم، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻـﻨﻌﺘی، دﺳﺘـﺸﻮیی و ﻫﻤﭽﻨیﻦ کﺎﺷی کﺎری ﺗﺰﺋیﻨی در سطوح افقی

خواص و مزایای چسب کاشی ضد اسید

زﻣﺎن کﺎرآیی قابل تنظیم
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔی ایده آل به سطوح مختلف
مقاومت شیمیائی زیاد در مقابل طیف وسیعی از مواد شیمیائی
استحکام و دوام فوق العاده
کسب مقاومت زودرس
خمیری و فاقد ریزش
فاقد انقباض و بدون نیاز به حلال
سهولت و سرعت اجرا
کسب مقاومت‌های مکانیکی اولیه و نهایی بالا
دارای کارپذیری مناسب  و قابلیت پرداخت کاری

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاشی ضد اسید

مشاوره رایگان - کلیک کنید