چسب کاشی ضد اسید

محصول ADETILE-S ، یک چسب خمیری دوجزئی با بنیان سیلیکاتی  است که به صورت دو جزیی بدون حلال عرضه می شود. این محصول، برای نصب انواع کاشی، سرامیک، انواع سنگ ساختمانی بر روی سطوح افقی و عمودی ساختمان (کف)، تسطیح و تراز  (ﺑﺘﻦ، ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳیمان ، کاشی های لعاب دار و ﺑﺪون لعاب و یا ﭼﻮب ﻫﺎی ﻋﻤﻞ آوری ﺷﺪه) و در مناطقی که احتمال خوردگی اسیدی وجود دارد به کار می رود.  این محصول دارای کارپذیری بالا، زمان کارپذیری مناسب، بدون انقباض و باعث بهبود پارامتر های مکانیکی و مقاومتی بتن می گردد.
این محصول خمیری دو جزئی،  شامل رزین اپوکسی جزء (A)، سخت کننده خمیری جزء B ، است  . واکنش شیمیائی رزین اپوکسی، با سخت کننده های مناسب، موجب سخت شدن و کسب مقاومت می شود . حضور پر کننده های معدنی مناسب موجود در اجزاء خمیری شکل، ویژگی های خاصی را برای این محصول تامین می نماید

موارد کاربرد چسب کاشی ضد اسید

• نصب کاشی ، سرامیک ، انواع سنگ های ساختمانی (طبیعی و مصنوعی ) در سطوح افقی و برای جلوگیری از خوردگی در محیطهای اسیدی
• نصب کاشی ، سرامیک و .. در اﺳـﺘﺨﺮ و یـﺎ ﻣﺤـیﻂ ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ : کﺸﺘﺎرﮔﺎه ، ﺣﻤﺎم، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻـﻨﻌﺘی، دﺳﺘـﺸﻮیی و ﻫﻤﭽﻨیﻦ کﺎﺷی کﺎری ﺗﺰﺋیﻨی در سطوح افقی

خواص و مزایای چسب کاشی ضد اسید

زﻣﺎن کارایی قابل تنظیم
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔی ایده آل به سطوح مختلف
مقاومت شیمیائی زیاد در مقابل طیف وسیعی از مواد شیمیائی
استحکام و دوام فوق العاده
کسب مقاومت زودرس
خمیری و فاقد ریزش
فاقد انقباض و بدون نیاز به حلال
سهولت و سرعت اجرا
کسب مقاومت‌های مکانیکی اولیه و نهایی بالا
دارای کارپذیری مناسب  و قابلیت پرداخت کاری

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاشی ضد اسید

مشاوره رایگان - کلیک کنید