استاندارد SSPC.SP13 (آماده سازی سطوح بتونی)

روش های اماده سازی سطحاستانداردSSPCاستانداردNACEاستاندارد سوئدی 
شستشو با حلالSP1Solvent Cleaning
تمیز کاری با ابزار دستیSP2ST.2Hand tool Cleaning
تمیز کاری با ابزار برقیSP3ST.3Power tool Cleaning
تمیز کاری با شعلهSP4Flame Cleaning of new steel
بلاستینگ تا حد فلز سفیدSP5No.1Sa.3White metal blast Cleaning
بلاستینگ تجاریSP6No.3Sa.2Commercial Blast Cleaning
بلاستینگ سبک یا برس زنیSP7No.4Sa.1Brush-off Blast Cleaning
اسید شوئیSP8Chemical Cleaning( Pickling)
سایش به وسیله بلاستینگSP9Weathering followed by blast cleaning
بلاستینگ با درجه نزدیک به فلز سفیدSP10No.2Sa.2.5Near white metal Blast cleaning
تمیز کاریبا ابزار برقی تا سطح فلز لختSP11Power tool cleaning to bare metal
آماده سازی سطح به وسیله پاشش آبSP12No.5Surface preparation by water jetting
اماده سازی سطوح بتونیSP13No.6Surfaces preparation of concrete
بلاستینگ صنعتیSP14No.8Industrial blast cleaning
تمیز کاری تجاری با ابزار برقیSP15Commercial grade power tool cleaning

Note: the following specification (SP4 , SP9) have been discontinued in the 1971 and later editions.

مشاوره رایگان - کلیک کنید