استاندارد DIN 28052 ( آماده سازی سطوح بتونی)

ترجمه استاندارد DIN28052
پوشش ها و انواع لاینینگ حفاظتی غیر فلزی برای سازه های قالبی بتونی در کارخانه های فرایندی پوششهای آلی
حوزه های مور بحث: مهندسی فرایندی – پوششهای آلی ،سازه های بتونی .
ساختمان دستگاههای شیمیایی ،حفاظت سطوح با موا د غیر فلزی برای سازه های بتونی در کارخانه های فرایندی ،پوششهای دارای عنصر پیوند دهنده از جنس مواد آلی بر طبق روند جاری استانداردهای منتشره توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO)،در سرتا سر این مطلب یک گاما(،) جهت نشان دادن اعشار مورد استفاده قرار گرفته است .
1- حیطه کاربرد
این استاندارد الزامات انواع پوششهای آلی زیر که مطابق با مندرجات بخش اول DIN 28052 بر روی سطوح سازه های بتنی قالبی استفاده می شود را مشخص میکند :
    A. پوششهای نازک ،عایقکاریها و آب بندیها (که بوسیله قلم مو،اسپری و غلطک اجرا می شوند)
    B. پوششهای با تکنیک پیشرفته (که بوسیله قلم مو،اسپری غلطک ،ماله کشی و یا بصورت خود تراز اجرا میشوند):
    C. پوششهای لامینیت .
    D. شمشه کشیهای با ملاتهای رزینی.
    E. شمشه کشیهای با ماستیک آسفالت با یک لایه آب بندی.
    F. ترکیبی از پوششهای فوق.
این استاندارد حاوی توصیه های است که میتواند به عنوان دستور العملهای اجرایی روندهای کنترل کیفیت از جانب پیمانکاران مربوطه (سازندگان مواد پوششی ،سازندگان سازه های بتونی قالبی که پوشش بر روی آنها اجرا می شود سازندگان پوشش و خریدار محصولات پوشش نهایی)مورد استفاده قرار گیرد.
 

مشاوره رایگان - کلیک کنید