منو
افزودنی بتن ، قیمت و فروش ویژه

افزودنی بتن ، قیمت و فروش ویژه

تمام موارد افزودنی بتن

افزودنی بتن چیست ؟

هر محصولی که به بتن اضافه شود که باعث افزایش عمر و کیفیت بتن شود را افزودنی بتن نامیده میشود.

به عبارت دیگر افزودنی های بتن موادی هستند که برای دستیابی به خواصی ویژه در فرآیند تولید و اجرای بتن میباشد.

انواع افزودنی بتن

Concrete Admixtures
MTOBUID D20 فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتن
MTOBUILD D10 فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتن
MTOCRETE N540فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتن
MTOCRETE D130 فوق روان کننده بتن
MTOBUILD D10-C فوق روان کننده و دیرگیر کننده بتن
MTOCRETE N540-C فوق روان کننده و دیرگیر کننده بتن
MTOCRETE N540-R فوق روان کننده با خاصیت زود سخت کنندگی
MTOBUILD D10-H روان کننده ممتاز خود ویبره
MTOCRETE N540-H روان کننده و کاهنده آب، مناسب برای بتن ریزی های حجیم
MTOCRETE N540-T روان کننده و دیرگیر کننده بتن
MTOCRETE D130-H روان کننده و دیرگیر کننده بتن
MTOCRETE N540-J روان کننده و کاهنده آب قوی با خاصیت دیرگیری
پMTOCRETE N540-F روان کننده و کاهنده آب، مناسب بتن ریزی های حجیم
MTOSEAL/L افزودنی آب بند کننده بتن (واترپروف)
MTOAIR220 هوازای بتن
MTOTOP900 افزودنی زود سخت کننده
MTOPROOF P92 بازدارنده خوردگی میلگرد و فلز
MTOANTIFREEZE ضد یخ بدون کلراید، مخصوص بتن ریزی در هوای سرد
 

انواع افزودنی های مهم مورد مصرف بتن

    مرطوب کننده ها و دیسپرس کننده ها
    دیسپرس کننده های پلیمری
    همتراز کننده ها
    ضد کف ها
    اصلاح کننده های رئولوژی

افزودنیهای رنگ عمدتا مواد پلیمری عامل دار با جرم مولکولی نسبتا پائین و ساختارهای منظم می باشند. عملکرد افزودنیهای رنک به ماهیت شیمیایی و ساختار آنها بستگی دارد. عوامل شیمیایی اثر گذار روی ساختار پلیمری افزودنیهای رنگ شامل گروه های هیدروکسیل، کربوکسیل، فسفات و یا آمینها می باشند. ساختار افزودنیهای می باشند. )Graft Copolymers( یا پیوندی )Block Copolymers( رنگ عمدتا به صورت کوپلیمرهای دسته ای افزودنیهای رنگ ممکن است غیر یونی یا باردار باشند )بار مثبت یا بار منفی(. نوع بار بستگی به نوع عاملهای 
شیمیایی در ساختار افزودنیهای رنگ دارد، برای مثال به کمک عوامل کربوکسیل می توان بار های منفی درساختار افزودنیها ایجاد کرد و با عوامل آمینیریال، بار مثبت در ساختار افزودنیها ایجاد می گردد.

مشخصات شیمیایی افزودن بتن

از قبیل: عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی و عدد آمینی هر نوع افزودنی می توان به نوع عامل های شیمیایی،

نوع بار در ساختار و نوع عملکرد فیزیکی و شیمیایی افزودنیهای رنگ پی برد.

منومرهای تشکیل دهنده افزودنیهای رنک عمدتا به وسیله پلیمریزاسیون تراکمی، حلقه گشا ویا رادیکالی،

بطور منظم به یکدیگر متصل شده تا در نهایت ساختار ویژه ای برای انجام وظیفه خاصی، تشکیل شود. اتصالات

شیمیایی در ساختار افزودنیهای رنگ می تواند استری، اتری، یورتانی، اوره ای و سیلوکسانی باشد.

سایر موارد