افزودنی بتن ، قیمت و فروش ویژه

تمام موارد افزودنی بتن

افزودنی بتن چیست ؟

هر محصولی که به بتن اضافه شود که باعث افزایش عمر و کیفیت بتن شود را افزودنی بتن نامیده میشود.

به عبارت دیگر افزودنی های بتن موادی هستند که برای دستیابی به خواصی ویژه در فرآیند تولید و اجرای بتن میباشد.

انواع افزودنی بتن

Concrete AdmixturesMTOBUID D20 فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتنMTOBUILD D10 فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتنMTOCRETE N540فوق روان کننده و کاهنده ممتاز آب بتنMTOCRETE D130 فوق روان کننده بتنMTOBUILD D10-C فوق روان کننده و دیرگیر کننده بتنMTOCRETE N540-C فوق روان کننده و دیرگیر کننده بتنMTOCRETE N540-R فوق روان کننده با خاصیت زود سخت کنندگیMTOBUILD D10-H روان کننده ممتاز خود ویبرهMTOCRETE N540-H روان کننده و کاهنده آب، مناسب برای بتن ریزی های حجیمMTOCRETE N540-T روان کننده و دیرگیر کننده بتنMTOCRETE D130-H روان کننده و دیرگیر کننده بتنMTOCRETE N540-J روان کننده و کاهنده آب قوی با خاصیت دیرگیریپMTOCRETE N540-F روان کننده و کاهنده آب، مناسب بتن ریزی های حجیمMTOSEAL/L افزودنی آب بند کننده بتن (واترپروف)MTOAIR220 هوازای بتنMTOTOP900 افزودنی زود سخت کنندهMTOPROOF P92 بازدارنده خوردگی میلگرد و فلزMTOANTIFREEZE ضد یخ بدون کلراید، مخصوص بتن ریزی در هوای سرد 

انواع افزودنی های مهم مورد مصرف بتن

    مرطوب کننده ها و دیسپرس کننده ها
    دیسپرس کننده های پلیمری
    همتراز کننده ها
    ضد کف ها
    اصلاح کننده های رئولوژی

افزودنیهای رنگ عمدتا مواد پلیمری عامل دار با جرم مولکولی نسبتا پائین و ساختارهای منظم می باشند. عملکرد افزودنیهای رنک به ماهیت شیمیایی و ساختار آنها بستگی دارد. عوامل شیمیایی اثر گذار روی ساختار پلیمری افزودنیهای رنگ شامل گروه های هیدروکسیل، کربوکسیل، فسفات و یا آمینها می باشند. ساختار افزودنیهای می باشند. )Graft Copolymers( یا پیوندی )Block Copolymers( رنگ عمدتا به صورت کوپلیمرهای دسته ای افزودنیهای رنگ ممکن است غیر یونی یا باردار باشند )بار مثبت یا بار منفی(. نوع بار بستگی به نوع عاملهای 
شیمیایی در ساختار افزودنیهای رنگ دارد، برای مثال به کمک عوامل کربوکسیل می توان بار های منفی درساختار افزودنیها ایجاد کرد و با عوامل آمینیریال، بار مثبت در ساختار افزودنیها ایجاد می گردد.

مشخصات شیمیایی افزودن بتن

از قبیل: عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی و عدد آمینی هر نوع افزودنی می توان به نوع عامل های شیمیایی،

نوع بار در ساختار و نوع عملکرد فیزیکی و شیمیایی افزودنیهای رنگ پی برد.

منومرهای تشکیل دهنده افزودنیهای رنک عمدتا به وسیله پلیمریزاسیون تراکمی، حلقه گشا ویا رادیکالی،

بطور منظم به یکدیگر متصل شده تا در نهایت ساختار ویژه ای برای انجام وظیفه خاصی، تشکیل شود. اتصالات

شیمیایی در ساختار افزودنیهای رنگ می تواند استری، اتری، یورتانی، اوره ای و سیلوکسانی باشد.

مشاوره رایگان - کلیک کنید