منو

افزودنی های بتن

توسط میلاد محمدی
4 دیدگاه
افزودنی های بتن

انواع افزودنی های بتن و رنگ

انواع افزودنیهای رنگ

افزودنیهای رنگ موادی هستند که برای دستیابی به خواصی ویژه در فرآیند تولید، اعمال پوشش رنگ و همچنین

خواص نهایی پوشش به مقدار کم در فرمولاسیون انواع رنگ استفاده می شوند. انواع افزودنیهای مهم مورد مصرف

در صنایع رنگ شامل موارد زیر می باشد:

    مرطوب کننده ها و دیسپرس کننده ها
    دیسپرس کننده های پلیمری
    همتراز کننده ها
    ضد کف ها
    اصلاح کننده های رئولوژی

افزودنیهای رنگ عمدتا مواد پلیمری عامل دار با جرم مولکولی نسبتا پائین و ساختارهای منظم می باشند. عملکرد

افزودنیهای رنک به ماهیت شیمیایی و ساختار آنها بستگی دارد. عوامل شیمیایی اثر گذار روی ساختار پلیمری

افزودنیهای رنگ شامل گروه های هیدروکسیل، کربوکسیل، فسفات و یا آمینها می باشند. ساختار افزودنیهای

می باشند. )Graft Copolymers( یا پیوندی )Block Copolymers( رنگ عمدتا به صورت کوپلیمرهای دسته ای

افزودنیهای رنگ ممکن است غیر یونی یا باردار باشند )بار مثبت یا بار منفی(. نوع بار بستگی به نوع عاملهای

شیمیایی در ساختار افزودنیهای رنگ دارد، برای مثال به کمک عوامل کربوکسیل می توان بار های منفی در

ساختار افزودنیها ایجاد کرد و با عوامل آمینیريال، بار مثبت در ساختار افزودنیها ایجاد می گردد. به کمک اطلاعات

شیمیایی از قبیل: عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی و عدد آمینی هر نوع افزودنی می توان به نوع عامل های شیمیایی،

نوع بار در ساختار و نوع عملکرد فیزیکی و شیمیایی افزودنیهای رنگ پی برد.

منومرهای تشکیل دهنده افزودنیهای رنک عمدتا به وسیله پلیمریزاسیون تراکمی، حلقه گشا ویا رادیکالی،

بطور منظم به یکدیگر متصل شده تا در نهایت ساختار ویژه ای برای انجام وظیفه خاصی، تشکیل شود. اتصالات

شیمیایی در ساختار افزودنیهای رنگ می تواند استری، اتری، یورتانی، اوره ای و سیلوکسانی باشد.

گالری تصاویر

سایر موارد