منو

چگونه رنگ را تجربه کنیم

توسط میلاد محمدی
4 دیدگاه

در این مقاله نحوه واکنش های بیولوژیکی به محرک رنگ ، تاثیر بر اثرات ناخودآگاه جمعی اثر نمادها و سمبل های رنگ و ................ مورد توجه قرار گرفته است.

ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﻳﻚ ﭼﻤﻨﺰار ﺳﺮﺳﺒﺰ را در ﺗﺼﻮر آورﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ذﻫﻨﻲ ي اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻛﻪ آﻛﻨﺪه از اﺣﺴﺎس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮاﻟﻲ ادراك ﻫﺎﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻫﺎي رواﻧﻲ و ﺣﺴﻲ را ﻛﻪ وﻗﻔﻪ ﺑﻲ  ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ.   از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻓﻴﺰﻳﻜﺪان ﺳﺒﺰ يﭼﻤﻨﺰار ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اي  ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ آن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ  ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ آﺑﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﻣﺰ  و   از  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺋﻲ راﺟﺬب و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﺰ ﻃﻴﻒ را ﺑ ﺎزﻣﻲ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .وﻟﻲ آﻳﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ  ﺑﺎور داﺷﺖ ﻛﻪ  ادراك ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺳﺒﺰﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻠ ﻤﻮﺟﻮد در ﭼﻤﻨﺰار ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺲ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺪاﻋﻲ و ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺷﻤﺎر ﻛﻪ از ﺗﻜﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ اوﻟﻴﻪ در ذﻫﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻛﺠﺎﺳﺖ. آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﺾ ﺣﺎوي ﻳﻚ ﻣﺤﺘﻮاي اﺣﺴﺎﺳﻲ و رواﻧﻲ  ﻧﻴﺰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دارد ﺗﺎ  ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اي از اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت را درون ذﻫﻦ آدﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﺮوع  .آﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ   را ﻧﻴﺰ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي رﻧﮓ داﻧﺴﺖ ٢ و ﻧﻤﺎد ١ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ادراك رﻧﮓ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ واﻛﻨﺸﻲ زﻧﺠﻴﺮه اي در روان ﺑﻴﻨﻨﺪه ﮔﺮدد  ﺗﺎ آﻧﺠﺎ  ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺘﻲ اﺛﺮي از ﺳﺒﺰي اوﻟﻴﻪ  ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻣﻴﺎن  .  ﺑﺸﺮ ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ  ازاﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را از ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و رﻧﮓ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ  . ﻫﺮ ﺧﺼﻮص روﺷﻨﺎﻳﻲ 3 ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در  ﺟﻠﻮه رﻧﮓ 4 اﺟﺴﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر 5 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮي ﺷﺎﺧﺺ در درك ﺑﺼﺮي اوﻟﻴﻪ از ﺟﺴﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ 6 ﺷﻜﻞ و ﻓﺮم ﻣﻲ 7 و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ادراك اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار  ﮔﻴﺮﻧﺪ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦرﻧﮓ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ از درك ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن اﺳﺖ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻮدآﮔﺎه آدﻣﻲ، در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آن ﻧﻴﺰ ﻧﻔﻮذ ﻛ ﺑﻌﻨﻮان ﺮده و  ﻋﻨﺼﺮي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ و درك ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 

دﻛﺘﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻜﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاي  اراﺋﻪ ﻣﻔﻬﻮم درك ﻣﺎﻫﻴﺖ "ﺗﺠﺮﺑﻪ رﻧﮓ "ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻜﺎت ﺟﺎﻟﺒﻲ را روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد . اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮﻣﻲ  ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰانﭘﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻲ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ادراك رﻧﮓ اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﺮم ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي در  ﻳﻚﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك از رﻧﮓ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻞ ﺑﺸﺮﻳﺖ در ﻣﻌﺮض  اﺛﺮﻫﺎيﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧ ﺪ وﻟﻲدر ﻗﻠﻪ ﻫﺮم ﻫﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ  و ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﻲ وي ﺑﺎ رﻧﮓ  اﺳﺖ ﻛﻪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد  . واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك رﻧﮓ رﻧﮓ ﺑﺪون ﻧﻮر و ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﻮر وﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻘﺎي زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻘﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ داﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژي ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﻣﺰ و زرد و آﺑﻲ و ﺑﻨﻔﺶ ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﻲ  را ﺟﺬب و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﺰ آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .وﺟﻮد دﻧﻴﺎي ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺑﺎروري داﻧﻪ ﻫﺎ و اﻓﺸﺎﻧﺪن ﻫﺎگ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻋﻮاﻣ

گالری تصاویر

سایر موارد