منو

چگونه رنگ را تجربه کنیم

در این مقاله نحوه واکنش های بیولوژیکی به محرک رنگ ، تاثیر بر اثرات ناخودآگاه جمعی اثر نمادها و سمبل های رنگ و ................ مورد توجه قرار گرفته است.

ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪیﺪ و یک ﭼﻤﻨﺰار ﺳﺮﺳﺒﺰ را در ﺗﺼﻮر آوریﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ذﻫﻨی ی ایﻦ ﺗﺼﻮیﺮ  ﺧﻮب ﻧﮕﺎه کﻨیﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﭘیﺶ آﻣﺪه کﻪ آکﻨﺪه از اﺣﺴﺎس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮاﻟی ادراک ﻫﺎﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎییﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻫﺎی رواﻧی و ﺣﺴی را کﻪ وﻗﻔﻪ ﺑی  ﻣی آیﻨﺪ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺑﺎﺷیﺪ.   از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ یک ﻓیﺰیکﺪان ﺳﺒﺰ یﭼﻤﻨﺰار ﭼیﺰی ﺟﺰ ﺧﺎﺻیﺖ ﻣﺎده ﺷیﻤیﺎیی ای  ﺑﻪ ﻧﺎم کﻠﺮوﻓیﻞ ﻧیﺴﺖ کﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠکﻮﻟی آن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣی  ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑی آﺑی ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﻣﺰ  و   از  ﻧﺎﺣیﻪ ﻣﺮﺋی راﺟﺬب و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﺰ ﻃیﻒ را ﺑ ﺎزﻣی ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .وﻟی آیﺎ ﺗﻮان ﻣی  ﺑﺎور داﺷﺖ کﻪ  ادراک ﺷﺨﺼی ﻫﺮ کﺲ از ﺳﺒﺰﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻫﻤکﻨﺶ کﻠﺮوﻓیﻠ ﻤﻮﺟﻮد در ﭼﻤﻨﺰار ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷیﺪﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺲ ایﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺪاﻋی و ﻣﻌﺎﻧی ﻫﺎی ﺑی ﺷﻤﺎر کﻪ از ﺗکﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ اوﻟیﻪ در ذﻫﻦ ایﺠﺎد ﺷﺪه از کﺠﺎﺳﺖ. آیﺎ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ کﻪ رﻧﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻓیﺰیکی ﻣﺤﺾ ﺣﺎوی یک ﻣﺤﺘﻮای اﺣﺴﺎﺳی و رواﻧی  ﻧیﺰﺑﺎﺷﺪ کﻪ ﺗﻮاﻧﺎیی دارد ﺗﺎ  ﺟﺮیﺎن ﺑﻬﻢ ﭘیﻮﺳﺘﻪ ای از اﻓکﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت را درون ذﻫﻦ آدﻣی کﻨﺪ ﺷﺮوع  .آیﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ   را ﻧیﺰ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی رﻧﮓ داﻧﺴﺖ ٢ و ﻧﻤﺎد ١ ﻋﺎﻣﻞ ﻓیﺰیکی در ادراک رﻧﮓ ﻣی ﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﺑﻄﻮری کﻪ ﻣﻮﺟﺐ واکﻨﺸی زﻧﺠیﺮه ای در روان ﺑیﻨﻨﺪه ﮔﺮدد  ﺗﺎ آﻧﺠﺎ  کﻪ در ﻧﻬﺎیﺖ ﺣﺘی اﺛﺮی از ﺳﺒﺰی اوﻟیﻪ  ﻧیﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻣیﺎن  .  ﺑﺸﺮ ﺑیﺶ از ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ  ازاﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را از ﻣﺤیﻂ دریﺎﻓﺖ ﻣی کﻨﺪ و رﻧﮓ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤیﻂ اﺳﺖ  . ﻫﺮ ﺧﺼﻮص روﺷﻨﺎیی 3 ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫیﻢ در  ﺟﻠﻮه رﻧﮓ 4 اﺟﺴﺎم ﺻﺤﺒﺖ کﻨیﻢ ﺑﺎیﺪ ﺑﺪاﻧیﻢ کﻪ در ﺣﻀﻮر 5 ایﻦ اﺳﺖ کﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﺷﺎﺧﺺ در درک ﺑﺼﺮی اوﻟیﻪ از ﺟﺴﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣی  کﻨﺪ و ﺳﺎیﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ 6 ﺷکﻞ و ﻓﺮم ﻣی 7 و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ایﻦ ادراک اوﻟیﻪ ﻗﺮار  ﮔیﺮﻧﺪ  . ﻫﻤﭽﻨیﻦرﻧﮓ ﻓﺮآیﻨﺪی ﻋﻤیﻖ ﺗﺮ از درک ﻓیﺰیﻮﻟﻮژیکی آن اﺳﺖ. ﺑﻄﻮری کﻪ ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻮدآﮔﺎه آدﻣی، در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آن ﻧیﺰ ﻧﻔﻮذ ک ﺑﻌﻨﻮان ﺮده و  ﻋﻨﺼﺮی اﻃﻼﻋﺎﺗی و ارﺗﺒﺎﻃی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﻔﺴیﺮ و درک ﭘیﺮاﻣﻮن ﻣی ﺑﺎﺷﺪ

 

دکﺘﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧکﻪ ﺷکﻞ ﺑﺮای  اراﺋﻪ ﻣﻔﻬﻮم درک ﻣﺎﻫیﺖ "ﺗﺠﺮﺑﻪ رﻧﮓ "ﭘیﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ کﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻧکﺎت ﺟﺎﻟﺒی را روﺷﻦ ﻣی ﺳﺎزد . ایﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮﻣی  کﻪ در ﺷکﻞ ذیﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣیﺰانﭘﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎﻧ ﮔﺮوه ﻫﺎی ی در ﻣﻘﻮﻟﻪ ادراک رﻧﮓ اﺳﺖ . ﺑﺪیﻦ ﻣﻌﻨﺎ کﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻫﺮم ﺣﺮکﺖ ﺷﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧی کﻤﺘﺮی در  یکﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک از رﻧﮓ ﮔیﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣی  .ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ در ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮک کﻞ ﺑﺸﺮیﺖ در ﻣﻌﺮض  اﺛﺮﻫﺎیﺑیﻮﻟﻮژیک رﻧﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣی ﮔیﺮﻧ ﺪ وﻟیدر ﻗﻠﻪ ﻫﺮم ﻫﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎیی ﺑﻪ  و ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼی وی ﺑﺎ رﻧﮓ  اﺳﺖ کﻪﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﻮد  . واکﻨﺶ ﻫﺎی ﺑیﻮﻟﻮژیکی ﺑﻪ ﻣﺤﺮک رﻧﮓ رﻧﮓ ﺑﺪون ﻧﻮر و ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﻮر وﺟﻮد ﻧﻤی یﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻘﺎی زﻧﺪﮔﺎﻧی ﺣیﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﻧﺮدﺑﺎن ﺗکﺎﻣﻠی ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺪیﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ کﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻘﺎ ﮔیﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ داﻧﻪ کﻠﺮوﻓیﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده کﻪ ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﻣﺰ و زرد و آﺑی و ﺑﻨﻔﺶ ﻃیﻒ ﻣﺮﺋی  را ﺟﺬب و اﺳﺘﻔﺎده کﺮده و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﺰ آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .وﺟﻮد دﻧیﺎی ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﮔیﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺑﺎروری داﻧﻪ ﻫﺎ و اﻓﺸﺎﻧﺪن ﻫﺎگ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣی یﺎﺑﺪ و ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻋﻮاﻣ

گالری تصاویر

سایر موارد