منو
زمان بندی کفپوش اپوکسی

زمان بندی کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی مسلح بصورت یکپارچه و بدون درز قابل اجراست. چسبندگی فوق العاده روی سطوح بتنی و فلزی و غیره داشته و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و شوینده، اشتعال، قارچ و باکتری می¬باشد. به سهولت تمیز شده و نگهداری آن بسیار ارزان و ساده می¬باشد. امکان خط کشی و طراحی بر روی این کفپوش وجود داشته و در رنگ¬های مختلف قابل اجرا است.
1-1- آماده سازی سطح
با توجه مذاکرات صورت گرفته و شرایط موجود و در صورتیکه سیستم های کفپوش اپوکسی مورد تائید قرار گیرد در این شرایط، ابتدا سطوح محل هایی که مشکل وموارد فوق الذکررا دارند .برای رسیدن به یک سطح آماده برای اجرای کفپوش اپوکسی وبرای جلو گیری ازهزینه های غیر متعارف کل سطوح باید بصورت یکپارچه بتن ریزی ویا با نصب موزاییک بستر آماده اجرای سیستم کفپوش اپوکسی گردد.البته در سطوحی همانند رمپ ها که محدویت ارتفاعی وجود دارد باید از گروت سه جزیی اپوکسی استفاده نمود.
این کار یا تـوسط پرسنل مجرب این مجـموعه ضمن احتساب کلیه هزینه¬های متعارف و معقول انجام می¬گیرد و یا توسط آن مجموعه محترم ولی زیـر نظر کارشناسان فنی این شرکت و بدونه احتساب هزینه¬ای به جـهت حصول سطوح آماده کـفپوش انجام می¬گیرد.
با توجه به موارد فوق الذکر و برای رسیدن به یک سطوح کاملاً استاندارد ابتدا باید آماده سازی سطح با حساسیت و دقت زیاد و با اصولی که در ذیل قید می¬شود انجام گیرد.
عوامل مختلفی روی کارایی کفپوش¬ها تاثیر می¬گذارند که مهمترین آن آماده سازی سطوح، جهت اعمال کفپوش می¬باشد. بطوریکه اگر سطح از آلودگی¬های مختلف از جمله نمک¬ها، گرد و غبار، روغن، رنگ، رسوبات و غیره پاک نشده باشد یا زبری مناسب روی آنها ایجاد نشود، حتی اگر بهترین رنگ¬ها و پوشش¬ها اعمال شود،کارایی مطلوب را نخواهد داشت. بنابراین برای به وجود آوردن سطح آماده باید عوامل و معیارهای موثر در این زمینه کاملاً شناخته شود. لذا با در نظر داشتن این موضوع، آماده سازی سطح به شرح ذیل و مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله DIN28052-2 انجام می¬گیرد.

A. کلیه سطوح بتنی مورد نظر می¬بایست بدلیل داشتن باندینگ مکانیکی پوشش¬ها، دارای زبری مناسب باشد به همین علت تراشیدن و ساییدن سطوح با دستگاه مخصوص تراش بتن قبل از اجرای پرایمر توصیه می¬گردد.

B. با توجه به این مطلب که کفپوش¬های مذکور می¬بایست بر روی سطوح بتنی پایدار اجرا گردد. لذا برداشتن کلیه نقاط و محل¬های سست و لق از روی سطوح بتنی به وسیله GrinderیاHammer توصیه می¬گردد.کلیه درزهای اجرایی و انبساطی موجود و همچنین ترک ایجاد شده در سطوح بتنی بوسیله ماستیک مخصوص تسطیح می¬گردد. مشخصات و ویژگی¬های تکمیلی به پیوست شماره 1 ارسال می¬گردد.

C. سطوح مورد نظر می¬بایست عاری از هر گونه آلودگی شامل گرد و غبار، چربی¬ها شامل روغن و گریس، پلاسترها، رنگ¬ها و نیز مواد اسیدی و قلیایی باشد. در صورت وجود چنین موادی سطح بتن می¬بایست به روش¬های مکانیکی و یا شیمیایی جرم زدایی و چربی زدایی گردد.

D. بعد از اینکه سطوح مورد نظر توسط روش¬های مکانیکی (ساب) و شیمیایی (اسید شویی) چربی زدایی به جهت چسبندگی و ایجاد صافی بیشتر در صورت نیاز لکه گیری سطوح توسط گروت انجام می¬گیرد.

سایر موارد