منو

دمای پخت سیستم رزین اپوکسی

مقاله بررسی تأثیر دمای پخت سیستم رزین کفپوش اپوکسی DEGBA/TETA بر میزان
در این مقاله بررسی تأثیر دمای پخت سیستم رزین اپوکسی DGEBA/TETA بر میزان جذب آب و تغییر خواص ناشی از آن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد.
اپوکسی دارای حلال پایه پلی آمید برمقاومت فولادهای API 5− X70 دربرابر حملات هیدروژنی مورد بررسی
و پژوهش قرار گرفته  است.
خواص ناشی از آن مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در کنار میزان عامل پخت و زمان، دمای پخت از جمله مهم ترین پارامترهای تولید رزین های گرماسخت، ازجمله رزین های اپوکسی می باشد. در تحقیق حاضر، از رزین دی گلیسیدیل اتربیس فنول DGEBA) A ) و 40 درصد عامل پخت تری اتیلن تترامین ( TETA ) جهت بررسی تأثیر محیط آب بر استحکام و پایداری نمونه های تولید شده در دماهای پخت 100 ، 150 و 200 درجه سانتی گراد استفاده شد. در حالی که نتایج حاصل از استحکام فشاری نمونه ها پیش از غوطه وری تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند، حدود 1.5 درصد جذب آب موجب 0.35 درصد افزایش ارتفاع و 40 درصد کاهش استحکام فشاری درنمونه های با دمای پخت 150 درجه شد.
 

سایر موارد