منو

استاندارد SSPC.SP13 (آماده سازی سطوح بتونی)

توسط میلاد محمدی
4 دیدگاه
 
روش هاي اماده سازي سطح استانداردSSPC استانداردNACE استاندارد سوئدي  
شستشو با حلال SP1 - - Solvent Cleaning
تميز كاري با ابزار دستي SP2 - ST.2 Hand tool Cleaning
تميز كاري با ابزار برقي SP3 - ST.3 Power tool Cleaning
تميز كاري با شعله SP4 - - Flame Cleaning of new steel
بلاستينگ تا حد فلز سفيد SP5 No.1 Sa.3 White metal blast Cleaning
بلاستينگ تجاري SP6 No.3 Sa.2 Commercial Blast Cleaning
بلاستينگ سبك يا برس زني SP7 No.4 Sa.1 Brush-off Blast Cleaning
اسيد شوئي SP8 - - Chemical Cleaning( Pickling)
سايش به وسيله بلاستينگ SP9 - - Weathering followed by blast cleaning
بلاستينگ با درجه نزديك به فلز سفيد SP10 No.2 Sa.2.5 Near white metal Blast cleaning
تميز كاريبا ابزار برقي تا سطح فلز لخت SP11 - - Power tool cleaning to bare metal
آماده سازي سطح به وسيله پاشش آب SP12 No.5 - Surface preparation by water jetting
اماده سازي سطوح بتوني SP13 No.6 - Surfaces preparation of concrete
بلاستينگ صنعتي SP14 No.8 - Industrial blast cleaning
تميز كاري تجاري با ابزار برقي SP15 - - Commercial grade power tool cleaning

Note: the following specification (SP4 , SP9) have been discontinued in the 1971 and later editions.

گالری تصاویر

سایر موارد