منو

استاندارد SSPC.SP13 (آماده سازی سطوح بتونی)

 
روش های اماده سازی سطح استانداردSSPC استانداردNACE استاندارد سوئدی  
شستشو با حلال SP1 - - Solvent Cleaning
تمیز کاری با ابزار دستی SP2 - ST.2 Hand tool Cleaning
تمیز کاری با ابزار برقی SP3 - ST.3 Power tool Cleaning
تمیز کاری با شعله SP4 - - Flame Cleaning of new steel
بلاستینگ تا حد فلز سفید SP5 No.1 Sa.3 White metal blast Cleaning
بلاستینگ تجاری SP6 No.3 Sa.2 Commercial Blast Cleaning
بلاستینگ سبک یا برس زنی SP7 No.4 Sa.1 Brush-off Blast Cleaning
اسید شوئی SP8 - - Chemical Cleaning( Pickling)
سایش به وسیله بلاستینگ SP9 - - Weathering followed by blast cleaning
بلاستینگ با درجه نزدیک به فلز سفید SP10 No.2 Sa.2.5 Near white metal Blast cleaning
تمیز کاریبا ابزار برقی تا سطح فلز لخت SP11 - - Power tool cleaning to bare metal
آماده سازی سطح به وسیله پاشش آب SP12 No.5 - Surface preparation by water jetting
اماده سازی سطوح بتونی SP13 No.6 - Surfaces preparation of concrete
بلاستینگ صنعتی SP14 No.8 - Industrial blast cleaning
تمیز کاری تجاری با ابزار برقی SP15 - - Commercial grade power tool cleaning

Note: the following specification (SP4 , SP9) have been discontinued in the 1971 and later editions.

گالری تصاویر

سایر موارد