استاندارد ISO 2878 ( اندازه گیری مقاومت الکتریکی سطح )

لاستیک، محصولات وولکانیزه-آنتی استاتیک و رسانا برای کفپوش آنتی استاتیک
تعیین مقاومت الکتریکی (ISO 2878:1987)
ICS 83.06
شرح دهنده: لاستیک، محصولات ضد استاتیک، مقاومت الکتریکی، آزمون
این استاندارد حاوی استاندارد بین المللی می باشد.
لاستیک، محصولات وولکانیزه-آنتی استاتیک و رسانا، تعیین مقاومت الکتریکی (ISO 2878:1987)
مقدمه ملی
این استاندارد توسط ISO/TC 45 تهیه شده است.
نهاد آلمانی مسئول در تهیه  (کمیته استانداردهای آزمون مواد)، کمیته فنی    می باشد.
DIN 53500 برابر با استاندارد معادل با استاندارد بین المللی ISO 471 است که در ماده 2 استاندارد ISO به آن استناد شده است.
ضمیمه ملی NA
استاندارد ارجاع شده
(ولی در ماخذ لحاظ نگردیده است)
DIN 53500 زمانها، درجه حرارت ها و رطوبت های استاندارد برای آماده سازی و آزمون نمونه های آزمایشی لاستیکی.

لاستیک، محصولات وولکانیزه-آنتی استاتیک و رسانا
تعیین مقاومت الکتریکی
پیش گفتار
ISO (سازمان بین المللی استاندارد سازی) یک اتحادیه جهانی برای نهادهای استاندارد ملی است (نهادهای عضو ISO). کار تهیه استاندارد های بین المللی معمولا از طریق کمیته های فنی ISO انجام می گیرد. هر نهاد عضو علاقه مند به موضوعی که کمیته ایجاد کرده است، حق دارد که در آن کمیته نماینده داشته باشد. سازمان های بین المللی، دولتی و غیر دولتی، در ارتباط با ISO، نیز در این کار شرکت می کنند.
پیش نویس استانداردهای بین المللی اتخاذ شده توسط کمیته های فنی به نهادهای عضو برای تأیید قبل از پذیرش آنها به عنوان استانداردهای بین المللی توسط هیئت ISO بخشنامه می شود. آنها مطابق با شیوه های ISO که مستلزم تأیید 75% رای نهادهای عضو است مورد تأیید قرار می گیرند.
استاندارد بین المللی ISO 2878 توسط کمیته فنی ISO/TC 45، لاستیک و محصولات لاستیکی تهیه شده است.
نسخه دومی جانشین نسخه اول (ISO 2878: 1978) شده که تشکیل دهنده یک تجدید نظر فنی است.
کاربران باید توجه داشته باشند که استانداردهای بین المللی، هر چند وقت یکبار دستخوش تجدید نظر شده و اینکه ارجاع انجام شده در اینجا به استاندارد بین المللی دیگر بر آخرین نگارش آن دلالت دارد، مگر به نحو دیگری عنوان شده باشد.
مقدمه
حذف یا کاهش ولتاژها و بارهای استاتیک بر روی محصولات لاستیکی در بسیاری از کاربرد حائز اهمیت زیادی است. از طریق فراهم کردن مسیرهای نشت مناسب، بار را می توان پراکنده کرد. خصوصیات آنتی استاتیک یک ماده همچنین تحت تأثیر ویژگی های بارگیری الکترواستاتیک آن می باشد. این استاندارد بین المللی به روش هایی که از مسیرهای نشت استفاده می کنند می پردازد.
اضافه کردن دوده به پلیمر به اندازه کافی باعث می شود شبکه ای از اجزای کربن در داخل مخلوط تشکیل شده، و مواد با طیف گسترده ای رسانایی الکتریکی را می توان ایجاد کرد. شبکه رسانا حساس به فشار بوده، و مقاومت الکتریکی مواد بر اساس میزان فشار و سابقه زمان و درجه حرارت پس از فشار متفاوت می باشد. خصوصیات آنتی استاتیک را نیز می توان از طریق ترکیب کردن مواد یون شدنی به مخلوط لاستیک به مواد لاستیک اعطا کرد.
روشی برای اندازه گیری مقاومت قطعات آزمون شده خاص لاستیک ضد استاتیک و رسانا در ISO 1853 شرح داده شده است.

مشاوره رایگان - کلیک کنید